ONLINE BIEDEN:   LOGIN - REGISTREER    |

Privacy

Belgian Warmblood Foal Auction vzw, met maatschappelijke zetel te Oude Veldstraat 180 te 9080 Zeveneken, ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer 0472.908.058, is verantwoordelijk voor het informeren van de bezoekers van de website www.bwfa.be met betrekking tot de wijze waarop gegevens worden verzameld en verwerkt.

Belgian Warmblood Foal Auction vzw leeft als Belgische vereniging de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Belgian Warmblood Foal Auction vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Belgian Warmblood Foal Auction vzw U dient zich ervan bewust te zijn dat Belgian Warmblood Foal Auction vzwniet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Belgian Warmblood Foal Auction vzw en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. Door de informatie en de diensten op Belgian Warmblood Foal Auction vzw te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Belgian Warmblood Foal Auction vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Belgian Warmblood Foal Auction vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: info@bwfa.be.

Waarom we u om uw informatie vragen

Contactformulier

Door het invullen van uw gegevens op het contactformulier, verstrekt u toelating om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, of ieder ander soort vraag.

Verzamelde gegevens zijn onder andere: Bedrijfsnaam, Naam en E-mail.

Hoe wij uw informatie beschermen

De informatie die we van u ontvangen, is beschermd tegen ongeautoriseerde toegang zodra we deze hebben ontvangen. We beperken de toegang tot uw informatie tot medewerkers die een zakelijke reden hebben om er toegang tot te krijgen.Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.    Verder wordt de informatie niet met derden gedeeld, tenzij daar wordt om gevraagd en u daar uitdrukkelijk (via actieve opt-in) toestemming voor hebt gegeven. Ondanks onze voortdurende en evoluerende inspanningen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij een dergelijke garantie niet geve

Data opslag

Belgian Warmblood Foal Auction vzw gebruikt externe leveranciers om de benodigde hardware, software, netwerk-, opslag- en gerelateerde technologie te leveren die nodig is om de dienstverlening uit te voeren. U behoudt ten  alle tijden de rechten op uw gegevens.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar en van andere websites. Sommige links kunnen de vorm hebben van display-advertenties. We kunnen niet garanderen dat andere websites dan onze websites uw persoonlijke gegevens respecteren en beschermen zoals wij dat doen. Voor uw eigen bescherming dient u de privacy-verklaringen / het beleid van andere websites te lezen en te lezen wanneer u ze bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan onze websites.

Uw toestemming

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van deze informatie door Belgian Warmblood Foal Auction vzw.

Disclosure

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of verspreiden, behalve om producten of diensten te leveren die u hebt aangevraagd, wanneer we toestemming hebben, of indien het noodzakelijk is om informatie te delen om onderzoek te doen naar illegale activiteiten, vermoeden van fraude, situaties waarbij mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van Servicevoorwaarden of anderszins wettelijk vereist.

Gegevensoverdrachten

Als Belgian Warmblood Foal Auction vzw, of nagenoeg al zijn activa werden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan, is persoonlijke informatie een van de activa die worden overgedragen aan of overgenomen door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen voorkomen, en dat een overnemer van Belgian Warmblood Foal Auction vzw de Persoonlijke Informatie kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

Data-integriteit

Belgian Warmblood Foal Auction vzw verwerkt persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld en in overeenstemming met dit beleid of een toepasselijke dienst-specifieke privacyverklaring. We evalueren onze procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens om ervoor te zorgen dat we alleen de persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze services te leveren of te verbeteren. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verwerken accuraat, volledig en actueel is, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren wanneer dat nodig is.

‍Framework

We houden ons aan de General Data ProtectionReglementeringen privacy-principes van kennisgeving, keuze, verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving.

Handhaving

Belgian Warmblood Foal Auction vzw wordt bemand om de activiteiten en accounts van onze klanten te ondersteunen en de algemene voorwaarden van onze gebruikersovereenkomst te handhaven.

Belgian Warmblood Foal Auction vzw evalueert regelmatig of het voldoet aan dit beleid. Aarzel niet om vragen of zorgen over dit beleid of de behandeling door BELGIAN WARMBLOOD FOAL AUCTION VZW van persoonlijke informatie te stellen door contact met ons op te nemen via deze website. Wanneer we op dit adres formele schriftelijke klachten ontvangen, is het het beleid van BELGIAN WARMBLOOD FOAL AUCTION VZW om hierover contact op te nemen met de gebruiker. We zullen samenwerken met de juiste regulerende instanties om eventuele klachten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens op te lossen die niet tussen BELGIAN WARMBLOOD FOAL AUCTION VZW en een persoon kunnen worden opgelost.

Bewaartermijn 

Belgian Warmblood Foal Auction vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten..

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Belgian Warmblood Foal Auction vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens  

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Wanneer dit door de bezoeker niet rechtstreeks mogelijk is via de website, kan deze ten alle tijde contact opnemen via de Contact-pagina waarna het verzoek wordt behandeld. Dit kan uiteraard enkel nadat de gebruiker zijn identiteit geverifieerd werd door kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen.

Belgian Warmblood Foal Auction vzw kan van de gebruiker betaling eisen van alle redelijke kosten, gebaseerd op de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.
Indien de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag kan de gebruiker, nadat zijn identiteit geverifieerd werd door kopie van zijn identiteitskaart toe te voegen, op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidig beleid wordt beheerst door het Belgische recht.

Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit privacybeleid zal worden onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Gent ingeval van geschil.

GOEDGEKEURDE HENGST

RUITER
EIGENAAR
VADER
VADER VAN DE MOEDER