FOLLOW US

Hoe kopen?

Op deze pagina kan u alle praktische informatie vinden omtrent het verloop van de veiling.

De verkoping zal plaatshebben onder de volgende lasten en voorwaarden:

 1. De verkoop geschiedt bij opbod aan de meestbiedende, tegen betaling van koopprijs en kosten.
 2. Biedingen en betalingen gebeuren steeds in euro.
 3. De koper zal boven zijn koopprijs tien procent (10%) exclusief BTW betalen aan BWFA voor de onkosten van de verkoping, die dus ten laste van BWFA vallen. De aandacht van de koper wordt erop gevestigd dat hij naast de voormelde forfaitaire onkosten, tevens de gebeurlijke BTW op de koopsom te zijnen laste moet nemen. De verkoper zal in dit geval een factuur opmaken.
 4. Koopsom, kosten dienen uiterlijk binnen de drie (3) werkdagen te worden betaald aan BWFA. Betaling kan enkel gebeuren via overschrijving op rekening van BWFA.
 5. Alle inlichtingen, hetzij schriftelijk hetzij mondeling door ons verstrekt, zijn louter informatief en niet bindend. Ze zijn enkel een opinie en worden naar beste weten en geweten verstrekt.
 6. Het risico gaat over op de koper op het moment van de levering. De levering kan niet geschieden voordat het veulen de leeftijd van 4,5 maanden heeft bereikt. Het veulen dient minimum één week gespeend te zijn bij levering.
 7. Bij rouwkoop heeft BWFA het recht het veulen onmiddellijk te herveilen, waarbij het bod van de oorspronkelijke bieder/koper niet wordt aangenomen. De oorspronkelijke bieder/ koper is gehouden het verschil tussen zijn bod en de eventueel lagere koopsom na herveiling, alsmede de kosten van herveiling aan BWFA te voldoen.
 8. Ieder wordt verondersteld te kopen voor eigen rekening en zal zich bij in gebreke blijven van de betaling van de hem/haar toegewezen goederen niet kunnen beroepen op een opdrachtgever.
 9. Bij betwisting, tijdens de veiling, van welke aard dan ook is alleen de werkende notaris bevoegd de geschillen terstond te beslechten en dit in laatste instantie en zonder verhaal.
 10. Indien een koper niet onmiddellijk geïdentificeerd kan worden, zal het veulen opnieuw worden opgeroepen.
 11. De voorlopige toewijzing gebeurt onder opschortende voorwaarde van het akkoord van de verkoper. Onmiddellijk nadat alle veulens voorlopig zijn toegewezen zal het akkoord aan de respectievelijke verkopers worden gevraagd en zal in het openbaar luid en duidelijk worden verkondigd welke veulens definitief worden toegewezen en welke veulens worden ingehouden.
 12. Zowel Belgische als buitenlandse kopers die niet aanwezig zijn, of zich niet laten vertegenwoordigen op de veiling, kunnen bieden:
  1. Via een aankooporder, inclusief bankgarantie, hetzij overgemaakt per e-mail, hetzij overgemaakt per fax. In geval dat er voor eenzelfde veulen eendere biedingen zijn krijgt het eerst binnengekomen aankooporder voorkeur op de later binnengekomen formulieren. Bij eendere biedingen tijdens het verloop van de veiling heeft het bod in de zaal altijd voorrang op een geschreven / gefaxte / gemailde  bieding. Aankooporders worden aanvaard tot 48 uur vóór de start van de veiling.
  2. Via de telefoon. BWFA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte telefoonverbindingen en alle gevolgen daaruit voortvloeiend en, evenmin voor de onbereikbaarheid van de kopers via de door hen opgegeven telefoonnummer(s). Graag ontvangen wij uiterlijk 48 uur voor de veiling een email met een bankgarantie en de volgende gegevens: Naam, Adres, Telefoonnummer, Veulen(s) van uw interesse (catalogusnummer + naam paard).
 13. De verkoop geschiedt overeenkomstig de Belgische wetgeving en bij eventuele geschillen zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd zijn.

U plant aanwezig te zijn / U bent aanwezig

De veulenveiling gaat door op 5 augustus 2017 tijdens het event Flanders Horse Event. Flanders Horse Event is een vijfdaags event dat een internationale CSI*** jumping en veulenveiling organiseert. Flanders Horse Event gaat door te Beervelde, vlakbij Gent. U kan uw bezoek dus combineren met een bezoek aan het prachtige Gent, de stad met het grootste aantal erkende monumenten in België waaronder het Belfort.

Op 5 augustus 2017 worden de veulens om 16u30  voorgesteld om vervolgens om  21u00 geveild te worden. Op de veiling dag kunnen de veulens tevens bezichtigd worden in de veilingstallen die publiek toegankelijk zijn vanaf 12u. U kan ook terecht in de veilingstand waar u meer informatie kan bekomen over het verloop van de veiling, de veulens…

Indien u wenst te bieden op een veulen dient u uw hand of een veilingcataloog in de lucht te steken zodat het voor de spotters in de piste duidelijk is dat u interesse heeft. Zorg dat u contact krijgt met de spotters zodat ze uw bod opmerken. Veilingcatalogen worden voor de veiling uitgedeeld en kunnen op voorhand ook reeds aangevraagd worden via mail.

U kunt tijdens de veiling niet aanwezig zijn

Er bestaan twee mogelijkheden om als afwezige koper toch aan een veiling deel te nemen:

Schriftelijk bieden:

 1. Via een aankooporder, inclusief bankgarantie, hetzij overgemaakt per e-mail, hetzij overgemaakt per fax. In geval dat er voor eenzelfde veulen eendere biedingen zijn krijgt het eerst binnengekomen aankooporder voorkeur op de later binnengekomen formulieren. Bij eendere biedingen tijdens het verloop van de veiling heeft het bod in de zaal altijd voorrang op een geschreven / gefaxte / gemailde  bieding. Aankooporders worden aanvaard tot 48 uur vóór de start van de veiling.
 2. Via de telefoon. BWFA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele slechte telefoonverbindingen en alle gevolgen daaruit voortvloeiend en, evenmin voor de onbereikbaarheid van de kopers via de door hen opgegeven telefoonnummer(s). Graag ontvangen wij uiterlijk 48 uur voor de veiling een email met een bankgarantie en de volgende gegevens: Naam, Adres, Telefoonnummer, Veulen(s) van uw interesse (catalogusnummer + naam paard).

Met ‘Schriftelijk bieden’ geeft u aan het veilinghuis opdracht als derde persoon voor u te bieden. D.w.z. dat de veilingmeester uw belangen als bieder verdedigt.

Bv. u geeft opdracht om voor een bepaalde kavel te bieden tot max. € 15.000, de veilingmeester start met een basisbedrag van € 5.000, vanaf dan start het bieden. De veilingmeester biedt voor u mee tot aan uw maximum bod (€ 15.000). Wordt het item aan € 16.000 afgehamerd dan hebt u pech. Is het hoogste bod in de zaal € 11.000 dan verwerft u het stuk voor € 12.000.

‘Aankooporders’ worden op de site ter beschikking gesteld.  U e-mailt het naar de veiling samen met een bankgarantie.

Het formulier vult u als volgt in:
uw coördinaten, het catalogusnummer van het lot waarvoor u mee wilt bieden, en de maximum prijs die u ervoor wilt neertellen (uw maximum bieding is altijd exclusief 10% veilingkosten!).  Alle schriftelijke biedingen moeten ons bereiken ten laatste 48 uur vóór de veilingdag.

U reserveert een telefoonlijn:

U kunt steeds een telefoonlijn reserveren.  Dit kan via een geëigend formulier.
Het formulier kunt u  downloaden via onze site. (zie voor invullen van dit formulier hierboven bij ‘schriftelijk bieden’).

Via uw gereserveerde telefoonlijn kunt u nu effectief deelnemen aan het bieden. U wordt door één van onze medewerkers opgebeld één veulen voor het lotnummer waarin u geïnteresseerd bent.

Onze medewerker zal u vragen aan de lijn te blijven en wanneer het lot in kwestie verkocht wordt zal hij/zij telkens de biedingen hetzij in de zaal / hetzij over een andere telefoon aan u meedelen. Graag voor alle duidelijkheid enkel bieden met ‘ja’. (‘€ 10.000 in de zaal / een andere koper’; u biedt? / ‘ja’ = 11.000 ‘uw bod’; € 12.000, u biedt? …). Als uw maximum bedrag bereikt is dan deelt u dat mee via een simpel ’neen’.

Het veilinghuis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onbereikbaarheid, verbreking van het netwerk of welke obstructie dan ook tijdens het veilen van een door u geambieerd item.

Alle aanvragen voor reservatie van een telefoonlijn moeten ons bereiken ten laatste 48 uur vóór de eerste veilingdag, ongeacht het aantal zittingen.

Uw registratie is enkel compleet en rechtsgeldig als we ook een kopie van uw creditcard doorgestuurd krijgen.

Belangrijk:

 • De effectieve aanwezigheid tijdens een zitting heeft in alle omstandigheden voorrang op zowel het schriftelijk als op het telefonisch bieden.

De veilingmeester leidt de veiling onder toezicht van een notaris.

Deze vertegenwoordigt de Belgische Staat en let erop dat elke handeling conform de wet verloopt.

U biedt bij handopsteking per opbod.

Het is een bieder niet toegestaan zelf, tijdens de veiling en luidop, een bod uit te brengen.

De veilingmeester start de biedingen steeds met een basisbedrag van 5.000 EUR, met uitzondering van catalogusnummer één. Dit basisbedrag wordt per opbod verhoogt met 1.000 EUR.

De uiteindelijke koper is diegene die het laatste bod uitbrengt.

U betaalt altijd 10% kosten + 21% BTW bovenop de hamerprijs (hamerprijs 20.000 = u betaalt € 22.420).

Daarnaast is het mogelijk dat de verkoper van het veulen BTW-plichtig is, in dat geval komt er nog 21% bovenop de hamerprijs.

Betalen kan:

 • Via overschrijving

Betaling moet verricht zijn uiterlijk binnen een termijn van 3(drie) werkdagen na de veiling. Ingeval van laattijdige betaling worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten aangerekend, te rekenen vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van effectieve betaling, tegen een interestvoet die gelijk is aan de op dat ogenblik toepasselijke wettelijke interestvoet.

Kosten bij overschrijving komen ten laste van de koper.

Het veilinghuis staat niet zelf in voor vervoer van de veulens. De verkopers leveren het veulen zelf nadat het 1 week gespeend is wanneer het geleverd dient te worden in België. De veulens worden ten vroegste gespeend wanneer ze 4.5 mnd oud zijn. De koper staat in voor de transportkosten naar het buitenland. Klanten die hun goederen wensen te verzenden, hetzij nationaal, hetzij internationaal, kunnen door ons in contact gebracht worden met één van onze shipping-partners.

We also offer a service package that includes raising the foal until the age of 3 years old.

The foals will live at a professional breeding farm in Belgium, for example either Van de

Heffinck Studfarm or Odeveld Stud. The cost yearly is 3,500 euro (excl. tax) and includes all

regular activities related to horse boarding such as stabling, feeding, farrier, de-worming, and vaccinations. We do require the owner of the foal to take an insurance.  At the age of three, the owner can revise the service package should they decide the foal has the expected potential and can be shipped over to the foreign customer. If the wish is for the horse to stay in Belgium a bit longer and receive its first showjumping training it can be arranged as well. With a very reasonable investment, you have the opportunity to invest in your future showjumping horse!

GOEDGEKEURDE HENGST

RUITER
EIGENAAR
VADER
VADER VAN DE MOEDER